[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Xen-API] Tools


  • To: <xen-api@xxxxxxxxxxxxx>
  • From: "marc poll garcia" <mpoll@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 16 May 2013 17:56:06 +0200
  • Delivery-date: Thu, 16 May 2013 15:56:20 +0000
  • List-id: User and development list for XCP and XAPI <xen-api.lists.xen.org>
  • Thread-index: Ac5STCp8x/QVhvFWRjiwCouf4wGSFg==

Hello,

 

We need to know if exists any tool, doesn't mind if it's free or not, which can be used to convert phisical servers to virtual ones compatible on Xen plataform.

 

We're working with heterogenous operative systems (Windows - Linux) on our DataCenter, and it's absolutely necessary for us to find out and answer for this question.

 

 

Thank you in advance.

 

 

Marc Poll

Àrea Tècnica – ServeisWeb

 

http://www.serveisweb.cat

http://blog.serveisweb.cat

http://www.ticketday.cat

Tel. 902 010 664 - Tel. Int. +34 972 010 550

Fax  902 510 664 - Fax Int.  +34 972 010 555

 

Descripción: green  Abans d'imprimir aquest e-mail, pensi bé si és necessari fer-ho.

AVÍS LEGAL

SW Hosting & Communications Technologies, SL  l’informa que aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari, ja que conté informació confidencial i/o sensible subjecta al secret professional i protegida per la legislació vigent. Si Vè. no és el destinatari indicat li notifiquem que la lectura, utilització, divulgació, reproducció, distribució, impressió i/o còpia d’aquesta comunicació, informació  i/o qualsevol document adjunt a la mateixa estan estrictament prohibides per la llei. Si Vè. ha rebut aquest missatge per error, li demanem que ens ho comuniqui de manera immediata contestant al remitent d’aquest missatge i, seguidament, procedeixi a la seva destrucció juntament amb qualsevol document adjunt en cas d’haver-n’hi.

 

_______________________________________________
Xen-api mailing list
Xen-api@xxxxxxxxxxxxx
http://lists.xen.org/cgi-bin/mailman/listinfo/xen-api

 


Rackspace

Lists.xenproject.org is hosted with RackSpace, monitoring our
servers 24x7x365 and backed by RackSpace's Fanatical Support®.