[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Xen-users] Problems with xmHi,
I`m recentry trying to switch all configurations and operations on domU to xen-API. After switching xm to xen api by adding:
 <server type='Xen-API'
     uri='http://localhost:9363/'
     username='me'
     password='mypassword' />
to my xm configuration I have problems with xm list command.
It gives me:
#xm list

Internal error: (3, 'No such process').

Others command like top are working.

Any ideas ?

--
Pozdrawiam,
Rafał Skóra
____________________________________
Administrator KKI-BCI sp. z o.o.
rafal.skora@xxxxxxxxxx

NIP: 679-26-38-832 Regon 357194134  KRS 0000114539
Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział 
XI Gospodarczy
Kapitał zakładowy 354 000,00 PLN

_______________________________________________
Xen-users mailing list
Xen-users@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://lists.xensource.com/xen-users


 


Rackspace

Lists.xenproject.org is hosted with RackSpace, monitoring our
servers 24x7x365 and backed by RackSpace's Fanatical Support®.