[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Xen-users] Re: Xen-users Digest, Vol 53, Issue 40{English translation below}

Goedendag,

Van 7 juli tot 24 juli ben ik niet aanwezig.

U kunt contact opnemen met een van mijn collegaâs via info@xxxxxx of via het 
volgende telefoonnummer +31 (0)50 5885450.

Bedankt.


Met vriendelijke groet, 

Jasper AikemaHello,

Sorry I am not in the office from July 7 until July 24 .

Please contact one of my colleagues via info@xxxxxx or by telephone via +31 
(0)50 588 5450.


Thank you.

Jasper Aikema_______________________________________________
Xen-users mailing list
Xen-users@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://lists.xensource.com/xen-users


 


Rackspace

Lists.xenproject.org is hosted with RackSpace, monitoring our
servers 24x7x365 and backed by RackSpace's Fanatical Support®.