[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Xen-API] import ovf from xen to vmware fail


  • To: <xen-api@xxxxxxxxxxxxx>
  • From: "marc poll garcia" <mpoll@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 14 Nov 2013 20:31:19 +0100
  • Delivery-date: Thu, 14 Nov 2013 19:31:38 +0000
  • List-id: User and development list for XCP and XAPI <xen-api.lists.xen.org>
  • Thread-index: Ac7hb9VPAjl79+BQTF+fuvt7GLe0Hw==

Dear Xen-api,

 

I'm facing problems trying to import from XCP 1.6.10  to Vmware Esxi 4.1.0.

 

I did an export from a Xen vm to an .ovf Package, and i've tried to deploy this file to vmware.

 

When i do this, vmware shows next error:

 

The OVF Package is invàlid and cannot be deployed.

Line 1: Could not parse the document encoding specified in xml declaration is incorrect

 

Is there any solution? I need this on production as soon as i can.

 

Many thanks

 

Marc Poll

Àrea TècnicaServeisWeb

 

http://www.serveisweb.cat

http://blog.serveisweb.cat

http://www.ticketday.cat

Tel. 902 010 664 - Tel. Int. +34 972 010 550

Fax  902 510 664 - Fax Int.  +34 972 010 555

 

Descripción: green  Abans d'imprimir aquest e-mail, pensi bé si és necessari fer-ho.

AVÍS LEGAL

SW Hosting & Communications Technologies, SL  l’informa que aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari, ja que conté informació confidencial i/o sensible subjecta al secret professional i protegida per la legislació vigent. Si Vè. no és el destinatari indicat li notifiquem que la lectura, utilització, divulgació, reproducció, distribució, impressió i/o còpia d’aquesta comunicació, informació  i/o qualsevol document adjunt a la mateixa estan estrictament prohibides per la llei. Si Vè. ha rebut aquest missatge per error, li demanem que ens ho comuniqui de manera immediata contestant al remitent d’aquest missatge i, seguidament, procedeixi a la seva destrucció juntament amb qualsevol document adjunt en cas d’haver-n’hi.

 

_______________________________________________
Xen-api mailing list
Xen-api@xxxxxxxxxxxxx
http://lists.xen.org/cgi-bin/mailman/listinfo/xen-api

 


Rackspace

Lists.xenproject.org is hosted with RackSpace, monitoring our
servers 24x7x365 and backed by RackSpace's Fanatical Support®.