[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Xen-devel] crash in csched_load_balance after xl vcpu-pinAm Thu, 12 Apr 2018 19:25:43 +0200
schrieb Dario Faggioli <dfaggioli@xxxxxxxx>:

> Olaf, new patch! :-)

  BUG_ON(__vcpu_on_runq(CSCHED_VCPU(vc)));

(XEN) CPU 36: d10v1 isr=0 runnbl=1 proc=36 pf=0 orq=0 csf=4
(XEN) CPU 33: d10v2 isr=0 runnbl=0 proc=33 pf=1 orq=0 csf=4
(XEN) CPU 20: d10v2 isr=0 runnbl=1 proc=20 pf=0 orq=0 csf=4
(XEN) CPU 32: d10v0 isr=0 runnbl=1 proc=32 pf=0 orq=0 csf=4
(XEN) CPU 33: d10v0 isr=0 runnbl=1 proc=12 pf=0 orq=0 csf=4
(XEN) CPU 36: d10v0 isr=0 runnbl=1 proc=36 pf=0 orq=0 csf=4
(XEN) CPU 31: d10v0 isr=0 runnbl=1 proc=31 pf=0 orq=0 csf=4
(XEN) Xen BUG at sched_credit.c:877
(XEN) ----[ Xen-4.11.20180411T100655.82540b66ce-180413055758 x86_64 debug=y  
Not tainted ]----
(XEN) CPU:  31
(XEN) RIP:  e008:[<ffff82d08022c84d>] 
sched_credit.c#csched_vcpu_migrate+0x52/0x54
(XEN) RFLAGS: 0000000000010006  CONTEXT: hypervisor
(XEN) rax: ffff830077be8000  rbx: 0000000000000020  rcx: ffff830adaca7d30
(XEN) rdx: 0000000000000020  rsi: ffff8300779b5000  rdi: 00000033fc629000
(XEN) rbp: ffff83107d44fce8  rsp: ffff83107d44fce8  r8: 000000000000001f
(XEN) r9: 0000ffff0000ffff  r10: 00ff00ff00ff00ff  r11: 0f0f0f0f0f0f0f0f
(XEN) r12: ffff83047cbf0188  r13: ffff83047cbe6188  r14: ffff82d0805c7180
(XEN) r15: ffff8300779b5000  cr0: 0000000080050033  cr4: 00000000000026e0
(XEN) cr3: 0000000eb8239000  cr2: 00007f867ef9835c
(XEN) fsb: 0000000000000000  gsb: 0000000000000000  gss: 0000000000000000
(XEN) ds: 0000  es: 0000  fs: 0000  gs: 0000  ss: 0000  cs: e008
(XEN) Xen code around <ffff82d08022c84d> 
(sched_credit.c#csched_vcpu_migrate+0x52/0x54):
(XEN) 5d c3 0f 0b 0f 0b 0f 0b <0f> 0b 55 48 89 e5 48 8d 05 26 a9 39 00 48 8b 57
(XEN) Xen stack trace from rsp=ffff83107d44fce8:
(XEN)  ffff83107d44fcf8 ffff82d080239419 ffff83107d44fd68 ffff82d08023a8d8
(XEN)  ffff82d0805c7160 ffff82d0805c7180 01ff83107d44fd38 000000200000001f
(XEN)  000000000000000a 0000000000000296 0000000000000000 ffff8300779b5000
(XEN)  ffff83047cbf0188 0000000000000292 0000000000000004 ffff82d0805b2520
(XEN)  ffff83107d44fdb8 ffff82d08023c7ad ffff83047cbf0188 ffff8300779b5000
(XEN)  ffff83107d44fdb8 ffff830077be8000 ffff8300779b5000 ffff83047ffe7000
(XEN)  000000000000001f ffff830adad2f000 ffff83107d44fe08 ffff82d08027a558
(XEN)  ffff83107d44fdd8 ffff82d0802a8530 ffff83107d44fe08 ffff8300779b5000
(XEN)  ffff830077be8000 ffff83047cbf0188 0000007c1960d213 0000000000000003
(XEN)  ffff83107d44fe98 ffff82d0802397a9 ffff8300779b5560 ffff83047cbf01a0
(XEN)  0000001f0044fe58 ffff83047cbf0180 ffff8300779b5000 ffff8300779b5568
(XEN)  ffff83107d44fe78 ffff830077be8000 ffffffffffffffff ffff8300779b5000
(XEN)  ffff8300779b5000 ffff82d08059cc00 ffff82d08059bc80 ffffffffffffffff
(XEN)  ffff83107d44ffff ffff82d0805a3c80 ffff83107d44fed8 ffff82d08023d56a
(XEN)  ffff82d080328bc1 ffff8300779b5000 0000000000000000 0000000000000000
(XEN)  0000000000000000 0000000000000000 ffff83107d44fee8 ffff82d08023d5dd
(XEN)  00007cef82bb00e7 ffff82d080328d8b ffff88007d86d680 0000000000000000
(XEN)  ffff88007d86d680 ffff88007ea60000 0000000000000001 0000000000000000
(XEN)  0000000000000000 ffff8800870009c0 ffff880087000908 0000000000000000
(XEN)  0000000000000000 00000000fffffffa 0000000000000000 deadbeefdeadf00d
(XEN) Xen call trace:
(XEN)  [<ffff82d08022c84d>] sched_credit.c#csched_vcpu_migrate+0x52/0x54
(XEN)  [<ffff82d080239419>] schedule.c#vcpu_move_locked+0x42/0xcc
(XEN)  [<ffff82d08023a8d8>] schedule.c#vcpu_migrate+0x210/0x23b
(XEN)  [<ffff82d08023c7ad>] context_saved+0x236/0x479
(XEN)  [<ffff82d08027a558>] context_switch+0xe9/0xf67
(XEN)  [<ffff82d0802397a9>] schedule.c#schedule+0x306/0x6ab
(XEN)  [<ffff82d08023d56a>] softirq.c#__do_softirq+0x71/0x9a
(XEN)  [<ffff82d08023d5dd>] do_softirq+0x13/0x15
(XEN)  [<ffff82d080328d8b>] vmx_asm_do_vmentry+0x2b/0x30
(XEN) ****************************************
(XEN) Panic on CPU 31:
(XEN) Xen BUG at sched_credit.c:877
(XEN) ****************************************
(XEN) Reboot in five seconds...

Attachment: pgpO915yUx2O8.pgp
Description: Digitale Signatur von OpenPGP

_______________________________________________
Xen-devel mailing list
Xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.xenproject.org/mailman/listinfo/xen-devel

 


Rackspace

Lists.xenproject.org is hosted with RackSpace, monitoring our
servers 24x7x365 and backed by RackSpace's Fanatical Support®.